MH

Przetargi MH

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2024

Procedowane zgodnie z zasadą konkurencyjności
w oparciu o “Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027" z dnia 18 listopada 2022 r.
W związku z realizacją projektu pn.
„Modernizacja systemu BMS Centrum Kulturalno-Handlowego Millenium Hall w Rzeszowie”
realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) Komponent A ”Odporność i konkurencyjność gospodarki” Cel szczegółowy: A2. Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym zakresie technologii środowiskowych Reforma A2.1 Przyspieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji Inwestycja A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zadanie pn.:
„Modernizacja systemu BMS polegająca na jej zaprojektowaniu, dostawie, robotach instalacyjnych, uruchomieniu w budynku istniejącej galerii handlowej”

I. Zamawiający
Develop Investment Sp. z o.o.
Al. Pod Kasztanami 10
35-030 Rzeszów
NIP 818-16-77-755
REGON 180401245

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, roboty instalacyjne i uruchomienie po modernizacji systemu BMS działającego Centrum Kulturalno-Handlowego Millenium Hall w Rzeszowie a w tym:
Instalacje AKPiA central wentylacyjnych typu S:
AirMASS -  sterowniki IoT, LAN WiFi, WEB Serwer; Moduły IOMASS AU6BO6 - 6 wejśc uniwersalnych i 6 wyjść uniwersalnych; Moduły IOMASS B12 - 12 wejść binarnych aktywnych 24V; Moduły IOMASS Tr6 - 6 wyjść triakowych 230VAC 1A; Siłowniki przepustnicy recyrkulacji LM24A-SR; Przetworniki różnicy ciśnienia powietrza filtra; Przetworniki różnicy ciśnień powietrza wentylatora 0-1000Pa 0-10V 24VAC; Termostaty przeciwzamrożeniowe; Zestawy czujników i przetworników; Zawory regulacyjne; Siłowniki zaworów, 24VAC, sterowanie 0-10V, ModBus NovoCon® M 003Z8540; Oprogramowanie i parametryzacja sterowników oraz uruchomienie na obiekcie; Aktualizacja okablowania i montaż urządzeń; Szafy zasilająco sterujące - przerobienie rozdzielni pod nowe sterowniki

Instalacje AKPiA central wentylacyjnych Roof Top typu M:
AirMASS -  sterowniki IoT, LAN WiFi, WEB Serwer; Moduły IOMASS AU6BO6 - 6 wejść uniwersalnych i 6 wyjść uniwersalnych; Moduły IOMASS B12 - 12 wejść binarnych aktywnych 24V; Moduły IOMASS Tr6 - 6 wyjść triakowych 230VAC 1A; Siłowniki przepustnic recyrkulacji SM24A-SR; Przetworniki różnicy ciśnienia powietrza filtra; Przetworniki różnicy ciśnień powietrza wentylatora 0-1000Pa; Zestawy czujników i przetworników; Półprzewodnikowe regulatory mocy nagrzewnicy elektrycznej MOC40A-12V; Oprogramowanie i parametryzacja sterowników oraz uruchomienie na obiekcie; Aktualizacja okablowania i montaż urządzeń; Szafy zasilająco sterujące - przerobienie rozdzielni pod nowe sterowniki
Instalacja AKPiA – elementy techniczne:
MASS -  sterowniki IoT, LAN WiFi, WEB Serwer; Moduły IOMASS B12 - 12 wejść binarnych aktywnych 24V; Oprogramowanie i parametryzacja sterowników oraz uruchomienie na obiekcie; Aktualizacja okablowania i montaż urządzeń; Szafy zasilająco sterujące - przerobienie rozdzielni pod nowe sterowniki
Instalacja AKPiA urządzeń grzewczych pasaży:
HC4 - uniwersalne sterowniki z komunikacją BacNet, ModBus i LBus - kurtyn powietrznych pasaży; Oprogramowanie i parametryzacja sterowników oraz uruchomienie na obiekcie; Aktualizacja okablowania i montaż urządzeń; Czujniki nawiewu EC Lbus
Modernizacja instalacji sterowników FANCOIL
RMASS -  sterowniki IoT, LAN WiFi, WEB Serwer; Moduył IOMASS Tr6 - 6 wyjść triakowych 230VAC 1A; Moduły IOMASS Tr6 - 6 wyjść triakowych 230VAC 1A; Moduły IOMASS MP-Bus cyfrowej komunikacji z siłownikami Belimo; TGlass dotykowe szklane nastawniki do sterowania klimatyzacją i opcjonalnie oświetleniem; TGlass mini dotykowe szklane nastawniki do sterowania klimatyzacją; Aktualizacja okablowania i montaż urządzeń; Oprogramowanie i parametryzacja sterownika oraz uruchomienie na obiekcie; Szafy zasilająco sterujące - przerobienie rozdzielni pod nowe sterowniki; Integracja sterowników fancoili z BMS

Instalacje  AKPiA kabli grzewczych systemów wod-kan

HC2 - uniwersalny sterownik z komunikacją BacNet, ModBus i LBus - kabli grzewczych; Oprogramowanie i parametryzacja sterownika oraz uruchomienie na obiekcie; Aktualizacja okablowania i montaż urządzeń

Instalacje  stacji BMS, wizualizacja i integracja systemu

Integracja sterowników pomp ciepła pasaży, central wentylacyjnych, sterowników technicznych, sterowników wentylacji oddymiającej, systemu wody technologicznej i wizualizacja w BMS; Switch przemysłowy 32 porty; MASS + 3xIOMASS RS -  sterownik IoT, LAN WiFi, WEB Serwer; Integracja analizatorów sieci z programem BMS; Media counter program rozliczeniowy liczników energii, gazomierzy i wodomierzy; Program MASS BMS – SCADA – licencja bezterminowa; Program GLS + komputer LAN serwer monitor itd. – stacji BMS – licencja bezterminowa; Komputer klasy PC do stacji BMS (windows, 4 monitory FullHD 37” montaż naścienny, drukarka laserowa, klawiatura mysz); Okablowanie komunikacyjne LAN pomiędzy rozdzielniami; Szafa zasilająco sterująca BMS - wymiana elementów; szkolenie pracowników Zamawiającego

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do zapytania – Opis przedmiotu zamówienia.
3. Rodzaj zamówienia – prace budowlane.
4. Adres realizacji zamówienia: Al. Mjr Wacława Kopisto 1 35-315 Rzeszów
5. Wymagania dotyczące urządzenia: okres gwarancji na urządzenia nie może być krótszy niż 36 miesięcy pod rygorem odrzucenia oferty.

KODY CPV:
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

III. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca był wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla przedsiębiorców;
b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił nie starsze niż trzy miesiące zaświadczenie
o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości,
c) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił nie starsze niż trzy miesiące zaświadczenie
o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających (stosownych zaświadczeń oraz wypisów z rejestru) spełnienie powyższych warunków.
2) Sytuacji ekonomicznej, tj. wykazania określonego minimalnego rocznego przychodu w zakresie przedmiotu zamówienia za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych tj. okres od 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. w wartości nie mniejszy niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
3) Posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
4) Posiadania ubezpieczenia swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów w postaci sprawozdania finansowego/ewidencji sprzedaży lub innych równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających spełnienie powyższych warunków, a także dokumentów potwierdzających ważność ubezpieczeń.
5) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na instalacji systemu BMS,
b) wykonawca dysponuje kierownikiem robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,
c) wykonawca dysponuje projektantem z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) wykonawca dysponuje pracownikami posiadającymi uprawnienia SEP E+D.
Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków w postaci uprawnień, referencji lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.

IV. Kryteria oceny ofert
Cena netto – waga 100%
1. Zamawiający ma możliwość poprawy oczywistych omyłek zawartych w treści oferty.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
4. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń w walutach obcych.

V. Termin i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do 4 marca 2024 r. Ofertę należy złożyć drogą mailową na adres:
sekretariat@milleniumhall.pl
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w języku polskim lub innym języku urzędowym Unii Europejskiej. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim.
3. Oferta musi być sporządzona na czytelnie wypełnionym i podpisanym Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
4. Oferta musi zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby składające ofertę. Zamawiający wymaga, aby dokumenty opatrzone były podpisem elektronicznym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
5. Oferta musi zostać przygotowana na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
6. Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone
w zapytaniu. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie została złożona na Załączniku nr 2, lub jest niezgodna z zapytaniem. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
7. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo wycofać ofertę poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin realizacji zamówienia
1. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie nie dłuższym niż do 30 listopada 2024r. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru bez uwag potwierdzającego dostawę, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia.

VII. Kontakt do Zamawiającego:
Mariusz Chamik tel. 725 885 808 mail: Mariusz.chamik@milleniumhall.pl

Dokumenty Ofertowe:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik 1
3. Załącznik 2,3,4

 


 

Ze względu na przedłużającą się ocenę Projektu przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, unieważniamy postępowanie ofertowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2024
14.05.2024

Procedowane zgodnie z zasadą konkurencyjności
w oparciu o “Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027" z dnia 18 listopada 2022 r.
W związku z realizacją projektu pn.

„Audiowizualne systemy przekazu informacji w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall w Rzeszowie”
Inwestycja w cyfrowe rozwiązania wspierające odporność i konkurencyjność spółki w długim okresie czasu.
realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) Komponent A ”Odporność i konkurencyjność gospodarki” Cel szczegółowy: A2. Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym zakresie technologii środowiskowych Reforma A2.1 Przyspieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji Inwestycja A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zadanie pn.:

„Audiowizualne systemy przekazu informacji, polegająca na jej zaprojektowaniu, dostawie, robotach instalacyjnych, uruchomieniu w budynku istniejącej galerii handlowej”

 

I. Zamawiający
Develop Investment Sp. z o.o.
Al. Pod Kasztanami 10
35-030 Rzeszów
NIP 818-16-77-755
REGON 180401245

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, roboty instalacyjne i uruchomienie audiowizualnych systemów przekazu informacji w Centrum Kulturalno-Handlowego Millenium Hall w Rzeszowie a w tym:

A. Audiowizualnego mobilnego systemu przekazu informacji

B. Audiowizualnego systemu informacji wewnętrznej

C. Audiowizualnego systemu informacji zewnętrznej.
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do zapytania – Opis przedmiotu zamówienia.
3. Rodzaj zamówienia – Audiowizualne systemy przekazu informacji, polegająca na jej zaprojektowaniu, dostawie, robotach instalacyjnych, uruchomieniu w budynku istniejącej galerii handlowej.
4. Adres realizacji zamówienia: Al. Mjr Wacława Kopisto 1 35-315 Rzeszów
5. Wymagania dotyczące urządzenia: okres gwarancji na urządzenia nie może być krótszy niż 36 miesięcy pod rygorem odrzucenia oferty.

KODY CPV:

III. Warunki udziału w postępowaniu


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca był wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla przedsiębiorców;
b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił nie starsze niż trzy miesiące zaświadczenie
o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości,
c) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił nie starsze niż trzy miesiące zaświadczenie
o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających (stosownych zaświadczeń oraz wypisów z rejestru) spełnienie powyższych warunków.
2) Sytuacji ekonomicznej, tj. wykazania określonego minimalnego rocznego przychodu w zakresie przedmiotu zamówienia za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych tj. okres od 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. w wartości nie mniejszy niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
3) Posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
4) Posiadania ubezpieczenia swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów w postaci sprawozdania finansowego/ewidencji sprzedaży lub innych równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających spełnienie powyższych warunków, a także dokumentów potwierdzających ważność ubezpieczeń.
5) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności obejmującej Przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
b) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu zamówienia, dającymi gwarancję realizacji usług serwisowych
c) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji Dostaw tożsamych z Przedmiotem zamówienia, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc od terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) należycie zrealizował minimum dwie instalacje ekranów LED o wartości pow. 500 tys netto każda, w tym min. 1 instalacja o powierzchni powyżej 100m2.
d) wykonawca dysponuje pracownikami posiadającymi uprawnienia SEP E+D.

e) przed sporządzeniem oferty wykonawca dokona wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu umowy, wizja lokalna winna być przeprowadzona po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu terminu - warunek konieczny.
Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków w postaci uprawnień, referencji lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.

 

IV. Kryteria oceny ofert

 

1. Cena netto - max 40 pkt
C = ----------- x 40 pkt
(najniższa oferowana cena netto z tytułu realizacji zamówienia wskazana w ocenianych ofertach)
cena netto z tytułu realizacji zamówienia wskazana w ofercie ocenianej

2. Gwarancja - max 15 pkt
36 miesięcy - 0 pkt
60 miesięcy - 15 pkt

3. Jakość ekranów - PITCH, a w przypadku Mobilnego audiowizualnego systemu przekazu informacji powierzchnia całkowita - max 45 pkt

A - Mobilny audiowizualny system przekazu informacji Powierzchnia całkowita mobilnego systemu przekazu informacji - max 5 punktów
Minimalna wymagana powierzchnia całkowita : 8,64 m2 – 0 pkt
Maksymalna wymagana powierzchnia całkowita: 24 m2 – 5 pkt

B - Audiowizualny system informacji wewnętrznej PITCH – max 15 pkt
Minimalnie: PITCH P4 – 0 pkt
Maksymalna: PITCH P2 – 15 pkt

C 1 - Audiowizualny system informacji zewnętrznej - PITCH – max 10 pkt
Minimalnie: PITCH P31 – 0 pkt
Maksymalnie: PITCH P15 – 10 pkt

C 2 - Audiowizualny system informacji zewnętrznej 3D - PITCH – max 15 pkt
Minimalnie: PITCH P10 – 0 pkt
Maksymalnie: PITCH P5 – 15 pkt

 

Ze względu na specyfikę techniczną dotyczącą jakości ekranów (dot. punktów A, B, C1, C2) przyjmuje się, że dla wartości pośrednich liczba punktów będzie liczona proporcjonalnie.


1. Zamawiający ma możliwość poprawy oczywistych omyłek zawartych w treści oferty.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
4. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń w walutach obcych.

 

V. Termin i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 04.06.2024 r. Ofertę należy złożyć drogą mailową na adres:przetarg@milleniumhall.pl
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w języku polskim lub innym języku urzędowym Unii Europejskiej. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim.
3. Oferta musi być sporządzona na czytelnie wypełnionym i podpisanym Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
4. Oferta musi zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby składające ofertę. Zamawiający wymaga, aby dokumenty opatrzone były podpisem elektronicznym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
5. Oferta musi zostać przygotowana na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
6. Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone
w zapytaniu. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie została złożona na Załączniku nr 2, lub jest niezgodna z zapytaniem. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
7. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. W przypadku braku dopasowania ofert do wymagań Zamawiającego, Zamawiający zastrzega możliwość anulowania przetargu.

VI. Termin realizacji zamówienia
1. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie nie dłuższym niż do 30 listopada 2024r. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru bez uwag potwierdzającego dostawę, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia.

VII. Kontakt do Zamawiającego:
Krzysztof Stachowicz tel. 663 630 002 mail: przetarg@milleniumhall.pl

Dokumenty Ofertowe:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik 1
3. Załączniki 2,3,4